Close

The Consulate of Canada in Chongqing, China

E Visa Express

The Consulate of Canada in Chongqing, China

EMBASSY ADRESS:

Suite 1705, Metropolitan Tower, Wu Yi Road, Yu Zhong District, Chongqing, 400010, People’s Republic of China

EMBASSY TELEPHONE:

(86-23) 6373-8007

EMBASSY E-MAIL

n/a

EMBASSY WEBSITE:

http://www.chongqing.gc.ca